Reisevilkår


MANGLER – RETTING AV MANGLER
Klager over mangler i forbindelse med overnattingssteder, mat mv. må framsettes straks overfor turleder. CaminoWalks har rett til å kunne rette på mangelen om dette er mulig eller dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng.

Klager etter hjemkomst kan evt. bety at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig. Den reisende kan ha rett til kompensasjon for tap eller skade som blir påført som en følge av at CaminoWalks ikke oppfyller sine forpliktelser.

Følgende regnes ikke som mangler:

  • Endrede reisetider eller andre avvik av mindre betydning som CaminoWalks ikke kan råde over
  • Vær- og naturgitte forhold ut over det normale
  • Hendelser som oppstår pga den reisendes egne forsømmelser.

KOMPENSASJON
Kunden har rett til kompensasjon fra CaminoWalks for det eventuelle tap denne blir påført pga at CaminoWalks ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Man har ikke rett til kompensasjon dersom CaminoWalks kan bevise at skaden/ulempen ikke kan bebreides CaminoWalks. Forøvrig vises til bestemmelsene i Pakkereiseloven.

ENDRINGER AV PRISER
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt under hver enkelt vandring. Vi forbeholder oss gjensidig rett til prisforandring dersom uventede reguleringer skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 21 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10%, kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 7 dager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt på dennes adresse, melder fra til CaminoWalks om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

EVENTUELLE KLAGER
Dersom den reisende mener det er grunn til å klage på gjennomføringen av turen skal forholdet umiddelbart tas opp med vår representant som vil prøve å rette på saken. Klagefrist etter hjemkomst er satt til 28 dager og skal være skriftlig. Se ellers : http://www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html

CaminoWalks er medlem av Reisegarantifondet, og lovpliktig garanti er stilt overfor Reisegarantifondet: www.rgf.no