Reisevilkår

 

CaminoWalks sine vilkår baserer seg på «lov om pakkereiser» av res. 15 juni 2018 nr. 885. med seinere endringer, samt «Alminnelige vilkår for pakkereiser» utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.Det tas forbehold om endringer: fullstendig lovtekst finnes på

BESTILLING OG BETALING
Kunden vil bli fakturert direkte fra CaminoWalks. Bestillingen er bindene fra og med bestillingstidspunktet. Faktura sendes ut ca 1 mnd før turens start.

Kunden må alltid kontrollere at mottatte turplan/fakturaer gjelder riktig tur/dato, at alt stemmer med bestilling. Hvis feil oppdages, må CaminoWalks kontaktes snarest.

PARTENES PLIKTER
1. Arrangørens plikter. Arrangøren plikter å gjennomføre turen i samsvar med avtalen, og å gjøre kunden oppmerksom på reisevilkårene. Arrangøren skal i de tilfeller det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Arrangøren skal snares mulig opplyse om forhold som kan forstås som betydningsfulle for kunden.

2. Kundens plikter. Reisen skal være betalt før betalingsfristen utløper. Kunden har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter stemmer overens med navn/bestilling.

AVBESTILLING ENKELTPERSONER
Ved avbestilling etter at påmelingsskjema er sendt inn og bekreftelse mottat, betales et administrasjonsgebyr på kr 200,-. Ved avbestilling inntil 31 dager før turens begynnelse, betales et administrasjonsgebyr på kr 200,- hvis ikke annet er avtalt. Ved avbestilling 30–21 dager før avreise kan opptil 50% av turens pris bli belastet. Ved avbestilling tre uker før avreise/manglende oppmøte, kan vi kreve opptil 100% av innbetalt pris.


AVBESTILLING VED SYKDOM
Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårs reiseforsikringer og bør tegnes gjennom forsikringsselskap. Da gjelder forsikringsselskapets regler. Alle deltagerne bør tegne slik forsikring privat.

BAGASJETRANSPORT
Bagasjen sendes på egen risiko, og verdisaker bør ikke tas med, eller bæres av vandreren til enhver tid. Enhver skade på bagasjen må dekkes av den enkelte vandrers reiseforsikring

INNSTILLING AV EN REISE
En tur kan avlyses av CaminoWalks dersom:

  • Det ikke blir solgt det antall plasser som CaminoWalks har satt som vilkår for å avvikle denne vandringen (står spesifisert under hver tur).
  • Det inntreffer forhold som CaminoWalks ikke er herre over (force majeure; for eksempel naturkatastrofer, fare for krig, arbeidskonflikter, epidemier etc)
  • Forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre.
  • CaminoWalks plikter å gi reisende skriftlig beskjed om kanselleringen så snart som mulig og ikke senere enn:

a) 20 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mer enn 6 dager

b) 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager

c) 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager

MANGLER – RETTING AV MANGLER
Klager over mangler i forbindelse med overnattingssteder, mat mv. må framsettes straks overfor turleder. CaminoWalks har rett til å kunne rette på mangelen om dette er mulig eller dekke den reisendes eventuelle utgifter i denne sammenheng.

Klager etter hjemkomst kan evt. bety at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er satt til fire uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig. Den reisende kan ha rett til kompensasjon for tap eller skade som blir påført som en følge av at CaminoWalks ikke oppfyller sine forpliktelser.

Følgende regnes ikke som mangler:

  • Endrede reisetider eller andre avvik av mindre betydning som CaminoWalks ikke kan råde over
  • Vær- og naturgitte forhold ut over det normale
  • Hendelser som oppstår pga den reisendes egne forsømmelser.

KOMPENSASJON
Kunden har rett til kompensasjon fra CaminoWalks for det eventuelle tap denne blir påført pga at CaminoWalks ikke har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen. Man har ikke rett til kompensasjon dersom CaminoWalks kan bevise at skaden/ulempen ikke kan bebreides CaminoWalks. Forøvrig vises til bestemmelsene i Pakkereiseloven.

ENDRINGER AV PRISER
Prisene inkluderer de ytelser som er nevnt under hver enkelt vandring. Vi forbeholder oss gjensidig rett til prisforandring dersom uventede reguleringer skulle oppstå, men dette kan ikke skje senere enn 21 dager før avreise. Øker prisen med mer enn 10%, kan den reisende avbestille turen omkostningsfritt. Dette forutsetter at kunden senest 7 dager etter at melding om prisforhøyelse er mottatt på dennes adresse, melder fra til CaminoWalks om at de ønsker å benytte seg av hevingsretten.

EVENTUELLE KLAGER
Dersom den reisende mener det er grunn til å klage på gjennomføringen av turen skal forholdet umiddelbart tas opp med vår representant som vil prøve å rette på saken. Klagefrist etter hjemkomst er satt til 28 dager og skal være skriftlig.

CaminoWalks er medlem av Reisegarantifondet, og lovpliktig garanti er stilt overfor Reisegarantifondet: